//
archives

Archive for

Happy Ramadan to all apostates!

TROLOLOLOLOLOLO Keep on being awesome!. Advertisements

Rate this:

TAQIYYA

Hadiths that allow lying following the guidance by Islamic prophet Mohammad: Sahih Muslim/Hadith Book 032, Number 6303: …”Shihab said he did not hear that exemption was granted in anything what the people speak as lie but in three cases: in battle, for bringing reconciliation amongst persons and the narration of the words of the husband … Continue reading

Rate this:

A letter from a Maldivian muslims

ލޯބިވާ މަންމައާއި ބައްޕައަށް، މަންމައާއި ބައްޕާއެވެ. އަހަރެން މަންމައާއި ބައްޕަދެކެ ވަރަށް ލޯބިވެއެވެ. އަހަރެން ލޯހުޅުވާލީ މަންމައާއި ބައްޕަގެ އުނގަށެވެ. އަހަރެން ބަލާބޮޑުކޮށް ތަޢުލީމު އުނގަންނާދީ، ދުނިޔެއަށް ރޯފިލުވާދިނީ ތިމަންމައާއި ބައްޕައެވެ. އަހަރެންނަށް ރަނގަޅާއި ނުބައި އޮޅުންފިލުވާދިނީވެސް ތިމަންމައާއި ބައްޕަ އަހަރެންނަށް ކޮށާދިން މަގުގެ އަލީގައެވެ. މަންމައާއި ބައްޕާއެވެ. އަހަރެން މަންމައާއި ބައްޕަ ބުނިބަސް ގަބޫލުކުރީމެވެ. ބަނޑަށް ހުރެގެން ނަމާދު ކުރީމެވެ. ގުރުއާން ކިޔެވީމެވެ. ރޯދަހިފީމެވެ. އަދި އެހެން ކަންކަންވެސް މަންމައާއި ބައްޕަ ބުނިގޮތަށް ކުރީމެވެ. އަހަރެންނަށް … Continue reading

Rate this:

Women under Sharia Law

Books have been published alleging the equality of women in Islam. Now there may be many so-called “Islams”, but when you compare what is foisted on the pubic with the Islam of Mohammed in the Qur’an and hadiths, the contrast is great. Sharia, or Islamic Law, has been seriously proposed as the answer to the … Continue reading

Rate this: